ایمنی – قسمت 1 : ساخت و نصب

آشنایی با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه 1371 تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) پله برقی و پیاده روی متحرک ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان موسسه صاحب نظران مراکز و موسسات علمی ، پژوهشی ، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با  مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی ، فناوری و تجاری  است که از مشارکت اگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع ، شامل تولیدکنندگان ، مصرف کنندگان ، صادرکنندگان و واردکنندگان ، مراکز علمی و تخصصی ، نهادها ، سازمان های دولتی و غیردولتی حاصل می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که موسسات و سازمان های علاقه مند و ذیصلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب ، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب ، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره 5 تدوین  و در کمیته ملی استاندارد مربوط که موسسه استاندارد تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

5/5 - (3 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.